Consumer Insight

!! มัดรวม 11 กลยุทธ์กระตุ้นให้คนอยากซื้อออนไลน์

ทำอย่างไร? ที่จะชนะคู่แข่ง ชนะสงครามราคา เผย 11 กลยุทธ์กระตุ้นการซื้อออนไลน์อย่างได้ผล ช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการอยากซื้อเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถเอาชนะการเปรียบเทียบราคาได้อีกด้วย ธุรกิจใดวางกลยุทธ์ได้ตามปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ต้องปั๊วปังเสียกเรียกดังในใจลูกค้าอย่างแน่นอน