ทักษะที่ทำให้ไปต่อได้ไกลของผู้นำ “Soft Skills”

ทักษะที่ทำให้ไปต่อได้ไกลของผู้นำ “Soft Skills”

ยุคนี้มีความรู้ความชำนาญและเก่งแค่งานหรือมี Hard Skills อย่างเดียว คงไม่เพียงพอ โดยเฉพาะผู้นำที่จะประสบความสำเร็จต้องมีตัวคูณที่เป็นความสามารถเชิงลึก และจุดตัดศักยภาพที่เหนือกว่านั่นคือ “Soft Skills” เพราะต่อให้โลกก้าวล้ำ ยังเป็นสกิลที่ AI ก็ยังแทนที่ได้ยาก คุณล่ะ? มีสกิลนี้มากน้อยแค่ไหน ไปติดตามกันใน ep.นี้

Soft Skills คืออะไร??  ทำไมจึงสำคัญในยุคนี้ เรียกว่า ถ้าไม่มี ไม่พัฒนา ก็รอดยาก!!
เพราะ “Soft Skills”  คือ ทักษะที่สำคัญของผู้นำและคนทำงานยุคใหม่ ที่จะช่วยให้สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความสำเร็จในงานตามที่องค์กรมุ่งหวัง  ซึ่งหากคนในองค์กรต่างมี Soft Skills เป็นพื้นฐาน คนในองค์กรนั้นๆ จะกลายเป็นคนคุณภาพ เข้าอกเข้าใจลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร ช่วยให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงใจ ส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสอดคล้องกัน

โดย Soft Skills อาจเป็นทักษะที่ดูเป็นนามธรรม เพราะเป็นเรื่องความสามารถเชิงลึกที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติและการให้คุณค่าจากภายในตัวมนุษย์  หากเปรียบให้เห็นภาพ Soft Skills ก็คงคล้ายกับ Software ที่อยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ที่เดิมเราอาจมี Software เก่าที่เคยติดตั้งไว้ใช้งานก่อนหน้าแล้ว พอโลกเปลี่ยนไป ความต้องการการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆยิ่งมีมากขึ้น  เราจึงต้อง Upgrade Software ใหม่  เพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาระบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ดีมากขึ้น Smooth มากขึ้น ถึงแม้ว่าตัว Hardware จะยังคงเหมือนเดิม แต่ความสามารถกลับเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานอื่นๆที่แตกต่างกันได้อีก  คำว่า Soft Skills จึงเป็นคำจำกัดความโดยรวมที่สื่อถึงทักษะหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของมนุษย์ ที่ช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจกับตัวเองได้ดี สามารถบริหารจัดการอารมณ์ และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันและประสบความสำเร็จไปเป็นทีมได้อย่างราบรื่น

“Soft Skills” ทักษะที่จำเป็น และเป็นสกิลการต่อยอด ประกอบด้วย :

 1. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

ทักษะสำคัญอันดับต้นๆ ที่จำเป็นต้องมีในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปหมด ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตและวิธีการทำงานที่ต่างไปจากเดิมด้วยผลกระทบของโควิด-19 จากเข้าออฟฟิศทุกวันก็เปลี่ยนเป็น Work from Home หรือ Hybrid Working ดังนั้นยิ่งปรับตัวได้ไว ก็ยิ่งเรียนรู้ รับมือ และไปต่อได้เร็วขึ้นนั่นเอง

2. การสื่อสาร (Communication)

“ศิลปะแห่งการสื่อสารคือภาษาแห่งความเป็นผู้นำ” ทักษะนี้สำคัญมากและไม่ใช่แค่ในการทำงานเท่านั้นแต่รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย เพราะการสื่อสารที่ดี ชัดเจน ตรงประเด็น จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดในการทำงานได้

3. การบริหารเวลา (Time Management)

คนทำงานในยุคนี้นอกจากต้องเร่งรีบเพื่อแข่งกับเวลาแล้วยังต้องทำอะไรหลาย ๆ อย่างพร้อมกันอีกด้วย ดังนั้นเราจึงต้องฝึกฝนการวางแผน ควบคุม กำหนดระยะเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน รวมถึงควบคุมตัวเองให้มีวินัยจนทำตามแผนที่วางไว้ได้ด้วย

4. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking)

โลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล หรือ Big Data แบบทุกวันนี้ ทักษะการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้เราย่อยข้อมูลจำนวนมากได้  การเอามาวิเคราะห์ ตีความ แยกแยะว่าสิ่งใดจริง สิ่งใดเท็จ จนทำให้สามารถรู้ลึกเบื้องหลังของข้อมูลที่ได้มา และตัดสินใจนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้ถูกต้องแม่นยำกว่าเดิม

5. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นทักษะที่หลายองค์กรให้คุณค่าและมองหาในตัวคนทำงาน เพราะการทำงานในยุคนี้แข่งกันที่ความคิดสร้างสรรค์และไอเดียแปลกใหม่ แต่ทักษะนี้ไม่มีหลักสูตรตายตัวในการเรียนการสอน ทำให้เราต้องฝึกฝนจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ และเสพข้อมูลที่หลากหลาย สะสม Input เพื่อเป็นไอเดียในการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ

6. ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

ปัจจุบันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตในหลายแง่มุมถูกปรับให้เป็นรูปแบบออนไลน์ และเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย E-commerce  การทำตลาด ทำคอนเทนต์ ดังนั้นยิ่งมีความเข้าใจเทคโนโลยี สามารถใช้งานโปรแกรม แอปพลิเคชัน และเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้เปรียบในการทำงานมากขึ้นเท่านั้น

7. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving)

ยุคนี้แค่ทักษะการแก้ปัญหาธรรมดาไม่พอแล้ว ต้องเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน เพราะองค์กรต่างๆ มีความเชื่อมโยงกับหลายธุรกิจ มีการทำงานที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น การแก้ปัญหาหนึ่งจุดอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่องค์กรจึงต้องอาศัยคนที่มองเห็นและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านั้นได้

8. ความเป็นผู้นำ (Leadership)

ทักษะความเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นต้องมีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม เปิดใจรับฟังความคิดเห็นคนอื่น อีกทั้งต้องมีความสามารถในการสอนงาน ติดตาม ให้กำลังใจ และผลักดันคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวหลักในการคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ ๆ ซึ่งการเป็นผู้นำไม่จำเป็นต้องมาพร้อมตำแหน่ง  แต่เป็นผู้นำทางความคิดและทัศนคติที่จะสามารถพาทีมไปสู่เป้าหมายได้

9. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)

ทุกวันนี้เราต้องทำงานกับคนหลากหลายและมีความแตกต่าง ทั้งเพศ ช่วงวัย แนวคิด ทัศนคติต่างๆ จึงต้องการคนทำงานที่มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถสร้าง Teamwork ที่ดี  ดึงประสิทธิภาพในการทำงานของทุกคนในทีมออกมาได้ไม่ว่าจะทำงานกับใคร เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ

และการเล่นเกมสล็อต bigger bass bonanza อาจช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีระหว่างบุคคลที่หลากหลาย

10. การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

นอกจากจะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีแล้ว เรายังต้องเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจผู้อื่นด้วย เพราะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทั้งในด้านความคิดและความรู้สึก โดยไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นมุมมองอื่นๆ และคิดตัดสินใจได้อย่างรอบด้านมากขึ้น ช่วยลดความขัดแย้งทั้งภายในทีม ภายในองค์กร และระหว่างองค์กรกับลูกค้าได้อีกด้วย

11. การล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้ไว (Resilience)

ในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยล้มเหลว ยิ่งในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายและต้องลองผิดลองถูกในการทำงานตลอดเวลา ความสามารถในการล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้ไว จึงเป็นอีกทักษะที่ผู้นำต้องมี แม้จะทำงานผิดพลาดก็ไม่เป็นไร การเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นแล้วหาทางแก้ไขให้งานออกมาเวิร์กเป็นเรื่องสำคัญกว่า

ARM ACADEMY

Infinite growth and opportunities

สถาบันแห่งการเติบโตและต่อยอดธุรกิจ…ที่ไม่สิ้นสุด

☎ 02-071-9040

☎ 02-071-9041

💻 https://armacademy.co

IG: https://instagram.com/armacademy.co?igshid=1u25hwab0t52l

Line: https://lin.ee/1JO7vX4

#MorningShake #ARMacademy #EvolutionaryLeader #SoftSkills #Leader

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *