แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร
ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นามสกุล
ชื่อ นามสกุล
ชื่อ
นามสกุล
Name - Lastname
Name - Lastname
Firstname
Lastname
ข้อมูลธุรกิจ
ชื่อ สกุล ผู้ประสานงานการสมัคร
ชื่อ สกุล ผู้ประสานงานการสมัคร
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อ สกุล ผู้ประสานงานบัญชี/การเงิน
ชื่อ สกุล ผู้ประสานงานบัญชี/การเงิน
ชื่อ
นามสกุล
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขนาดเสื้อโปโล
การรับประทานอาหาร
เหตุผลที่ทำให้ท่านลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
หลักสูตร/โครงการของสถาบันต่างๆ ที่ท่านเคยเข้าร่วมอบรม (โปรดระบุ)
ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกลงในใบสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ที่ปรากฏในใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าได้แจ้งและได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว